بهبود پورتال

02188272631   09381006098  
لیست قیمت بهبود پورتال

دارای نگارش موبایل

یک ماهه رایگان
یک ماهه رایگان

نوع پرداخت : رایگان تا یک ماه

پشتیبانی : دارد

 

 

 

دارای نگارش موبایل

بهبود پورتال بسته A
نگارش کامل بسته A- بهبود پورتال

نوع پرداخت : ماهیانه

نصب و راه اندازی : رایگان

پشتیبانی آنلاین : دارد

بکآپ گیری : روزانه

قیمت : 1/000/000 تومان

دارای نگارش موبایل

بهبود پورتال بسته B
نگارش کامل بسته B- بهبود پورتال

نوع پرداخت : سالیانه

نصب و راه اندازی : رایگان

پشتیبانی آنلاین : دارد

بکآپ گیری : روزانه

قیمت : 10/000/000 تومان

دارای نگارش موبایل

بهبود پورتال بسته C
نگارش کامل بسته C- بهبود پورتال

نوع پرداخت : خرید قطعی

نصب و راه اندازی : رایگان

پشتیبانی آنلاین : دارد

بکآپ گیری : روزانه

قیمت : تماس با شرکت

دارای نگارش موبایل

بهبود پورتال بسته D
نگارش ویژه همکاران D- بهبود پورتال

نوع پرداخت : ماهیانه

نصب و راه اندازی : رایگان

پشتیبانی آنلاین : دارد

بکآپ گیری : روزانه

قیمت : 800/000 تومان

دارای نگارش موبایل

بهبود پورتال بسته E
نگارش ویژه همکاران E- بهبود پورتال

نوع پرداخت : سالیانه

نصب و راه اندازی : رایگان

پشتیبانی آنلاین : دارد

بکآپ گیری : روزانه

قیمت : 7/000/000 تومان

دارای نگارش موبایل

بهبود پورتال بسته F
نگارش ویژه همکاران F- بهبود پورتال

نوع پرداخت : سالیانه

نصب و راه اندازی : رایگان

پشتیبانی آنلاین : دارد

بکآپ گیری : روزانه

قیمت : تماس با شرکت

All Rights Reserved 2022 © BSFE.ir
Designed & Developed by BSFE.ir