بهبود پورتال

02188272631   09381006098  
تعداد بازدید : 41
8/26/2023

چالشهای موجود GIT در شهرداریها

سمینار بررسی چالش موجود GIT

82 /10 /17 چهارشنبه

سخنران : مهدی معینی

مدیر مرکز اطلاعات جغرافیایی شهر تهران(TGIC)

امروزه مدیریت هوشمند کلان شهرها نیازمند به زیرساختهای محتوایی و ابزارهای

توسعه می باشند. بدیهی است ، این ابزارها محملی برای رسیدن به توسعه پایدار و

افقهای جامع در قالب برنامه های استراتژیک و هوشمند شهری خواهد بود.

طبیعی است سیاستگذاران و مدیران شهری نیز همگام با سایر جوامع از چنین

تکنولوژیهای نوینی بهره مند گردند. چرا که اولین گام برای هرگونه برنامه ریزی در

اختیار داشتن اطلاعات کار آمد است.

مقدمه:

امروزه بیش ا ز90 %اطلاعات موجود در شهرداریها ، داده های زمین مرجع می

باشد.

در جهان با توجه به نیازهای کلان شهرها ، در بهره گیری از ابزار GIT حول

چهار محور در جهت سیاست گذاری وتصمیم گیری

استفاده می نمایند:

* جمع آوری اطلاعات .

* پردازش و تحلیل .

* نتایج راهبردی .

*دسترسی و توزیع اطلاعات .

داده ها و اطلاعات مبنائی ( Map Base(

Data Center

ASP

(ACTIVE SERVICE

PROVIDER)

MSP

(MANAGE SERVICE

تولیدات کاربردی و موردی (PROVIDER

D3

LiveClip

D3

Media

D3

AutoSync

D3

Tracker

D3

Resource

Center

D3

Single

Sign-On

SagePubs

SageNews

SageDocs

NewsClicks

Security

از طریق ابزارها و روشها

User Interfaces

استفاده کننده

تولید وعرضه اطلاعات

داده ها و اطلاعات مبنائی

پایگاه اطلاعات پایه متشکل از

نی

ِ

شبکه زم

ساماندهی نقشه ها

بانک اطلاعات

توصیفی بروز رسانی

مشکلات مشکلات وضع وضع موجود موجودGIT GIT دردر شهرداری شهرداری هاها

ارگانها و سازمانها با توجه به طیف نیازهای خود سعی در ایجاد و بهره گیری

از سیستم های اطلاعات جغرافیایی نموده اند. اما:

* عدم وجودوحدت رویه درتولید و مدیریت اطلاعات .

* عدم رعایت استاندارد های مشخص .

* عدم وجود استاندارد در سطح ملی به منظورتبادل و توزیع اطلاعات .

موجب محدودیت بهره برداری از سیستم ها و موازی کاری در قسمتهای مختلف

شهرداری گردیده است.

جمع آوری/ نگهداری

بروز رسانی

* حجم انبوه اطلاعات مکانیز ه وغیر مکانیزه در مراکز و سازمانهای خدماتی در

سطح شهرها .

* اطلاعات با ساختارهای مختلف .

* وجود اطلاعات در محیطهای متفاوت غیر همگون.

عدم وجود وحدت رویه درتولید درتولید و مدیریت اطلاعات

در شهرداری ها GIT مشکلات وضع موجود در شهرداری ها GIT مشکلات وضع موجود

* بهاء ندادن به امر آموزش وبستر سازی های مناسب. * نبود زیرساختهای لازم در جهت تولید و گردش اطلاعات . * فقدان استاندارد و دستورالعمل های فنی بصورت واحد در سطح ملی . * عدم شناخت و تشخیص نیازهای کاربران و مخاطبین و تعیین اولویتها . در شهرداری ها GIT مشکلات وضع موجود در شهرداری ها GIT مشکلات وضع موجود

عدم عدم رعایت رعایت استاندارد استانداردمشخص مشخص جهت جهت جمع جمع آوری آوری وو بروزرسانی بروزرسانی اطلاعات اطلاعات

* فقدان استاندارهای صحیح و لازم در تعیین ساختار اطلاعات .

*عدم وجود دیدگاه جامع در توزیع وتبادل اطلاعات سیستم ها .

* نبود روشها و دستور العمل های مدیریت جامع اطلاعات .

* فقدان بانکهای اطلاعاتی استاندارد و جامع.

*عدم وجود Data Meta و مراکز توزیع اطلاعات ( House Clearing(

* ناکارآمدی زیر ساختارهای ارتباطی .

عدم رعایت استاندارد استاندارد در جهت تبادل و توزیع اطلاعات

در شهرداری ها GIT مشکلات وضع موجود در شهرداری ها GIT مشکلات وضع موجود

چالش های موجود در شهرداری شهرداری تهران

* بروز نگهداری اطلاعات .

* نشر و تبادل اطلاعات .

* حفاظت و امنیت اطلاعات .

* مدیریت اطلاعات .

* استفاده بهینه از اطلاعات .

* عدم وجود زیر ساختارهای اطلاعاتی.

* موازی کاری در تولید و ارائه اطلاعات .

کنترل و هدایت بروز رسانی اطلاعات مکانی

Field Check

Change Detection

Ortho Photos

GIS /Web GIS

Updating The GIS

Data Bases Combining With

Other Data

Sources

Other

Data

Data Collection Data Integration Data Distribution

تاریخچه تبادل اطلاعات در محیط شبکه محلی/ گسترده/ جهانی

طی 25 سال

عدم پذیرش جامع بازار/ جهانی

( Electronic Data Interchange (

ٍ

1975 استفاده از EDI

f1994 :استفاده از پروتکلهای استاندارد و پایه IP/ TCP

f1997 :HTTP استاندارد جهانی گردید ، استفاده از HTML و DHTML

f1998 شروع استفاده از 0.1 XML بعنوان یک استاندارد جهانی ( Sun & Microsoft

 ( Web Services )UDDI وSOAP و XML از وسیع استفاده : 2003?

CORBA

DCOM

URPC

JRMF

دنیای امروزتکنولوژی تکنولوژی سیستم های اطلاعاتی اطلاعاتی ( GIT ( را صنعتی مدرن وپیشرفته پیشرفته

می داند که از محصولات آن GIS ، MIS ، GPS و ... می باشد.

بنابراین بنابراین ضرورت توجه به این تکنولوژی تکنولوژی بر هیچ اندیشمندی اندیشمندی پوشیده نیست.

معهذا به منظور همگام شدن با جامعهاطلاعاتی اطلاعاتی و کاهش شکاف دیجیتالی دیجیتالی اقدامات اقدامات

ذیل پیشنهاد پیشنهاد می گردد:

راه حلها وپیشنهادات وپیشنهادات

* ارائه طرح استراتژیک GIT بر اساس نیاز خدمات شهری .

*ایجاد یک مرکز سیاستگذاری و تصمیم گیری مدیریت اطلاعات .

* ایجاد کمیته های تخصصی (زیر ساختارهای شهری ) .

* استفاده از توان بخش خصوصی .

* آگاه نمودن مدیران و سیاستگذاران از قابلیتهای GIT.

*شفاف سازی اطلاعات و اطلاع رسانی با استفاده از محیط Web و سرویسهای

تحت وب (Services Web.(

*استفاده از تجارب جهانی .

پیشنهادها پیشنهادها

با تشکر


بهبود پورتال پورتال پرتال پرتال سازمانی پورتال سازمانی پورتال شرکتی سامانه سازمانی سامانه شرکتی پرتال شرکتی وب سایت شرکتی وب سایت سازمانی مدیریت آسان مدیریت محتوا مدیریت محتوا بدون دانش فنی پنل ویژه همکاران نظرسنجی آنلاین فیش حقوقی آپلود فیش حقوقی مدیریت بیمه مدیریت خدمات بیمه خدمات بیمه بیمه تکمیلی آموزش پیشنهادات انتقادات مدیریت جلسات فرم ساز مدیریت منو مدیریت محتوا مدیریت سئو پنل مدیریتی چند کاربره ریسپانسیو گرافیک ریسپانسیو
All Rights Reserved 2022 © BSFE.ir
Designed & Developed by BSFE.ir