بهبود پورتال

02188272631   09381006098  
تعداد بازدید : 23
9/21/2023

جهانی شدن و اینترنت

نویسنده : رون چپسویاک (Chepeuiak Ron)

سال انتشار: 1999

 آدرس سایت مقاله :

http://www.findarticles.com /p/articles

کلید واژه ها : جهانی شدن، شبکه جهانی، شبکه های اطلاعاتی، اطلاع رسانی از راه دور

چکیده

جهانی شدن واژه ایست که تغییرات چشمگیر در بسیاری ازعرصه های حیات بشری را دربطن خود می پروراند.بدنبال این فرایند سیاست، امنیت، اقتصاد،تجارت، فرهنگ،هویت،ارتباطات،فناوری،اطلاع رسانی، محیط زیست، منابع طبیعی وتعاریف اجتماعی و سیاسی و فرهنگی همگی شکل و نمود جدیدی یافته است.رولندرابرتسون میگوید :جهانی شدن، جهان شمول شدن صفات خاص و خاص شدن ویژگی جهان شمولی هاست.شناخت وجوه جهانی شدن و تاثیرآن برنظامها و نهاد های اجتماعی،عرصه تحقیقاتی و قلم فرسایی جدید وگسترده ای را پدید آورده و ذهن پژوهشگران و صاحبان اندیشه را به خود مشغول کرده است.اطلاع رسانی ورسانه های آن که در راس آنها اینترنت قراردارد نیز ازتاثیرات جهانی شدن درامان نمانده است.بنابراین بررسی طرزتعامل این عرصه اجتماعی با پدیده جهانی شدن میتواند مسیرهای حرکت برنامه ریزان و دست اندرکاران آن را درعصر جدید تبیین کند

جهانی شدن

واژه جهانی شدن سیالی روزافزون کالا،خدمات،مشاغل،فناوری ها و سرمایه درسراسرجهان راتوصیف میکند.جهانی شدن یک پیشرفت جدیدی نیست بلکه گام های آن در نتیجه پیشرفت فناوری های نوین به ویژه در عرصه ارتباطات از راه دور سریع تر شده است.(2002|lobalization G( در فرهنگ هایپردیکشنری جهانی شدن به منزله رشد در مقیاس جهانی تعریف شده است.(2002 )در برخی موارد جهانی شدن به منزله تجانس جهانی تعبیر شده است که از اواخردهه 1960 فرایند جهانی شدن درعرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی متجلی شده است.جهانی شدن ترکیب جهانی توافقات تجارت آزاد،شبکه جهانی و یکپارچگی بازارهای مالی رقابتی که مرزها و فاصله ها را پاک کرده و دنیا را به عنوان یک واحد کل متحد ساخته است.

هرچند که واژه جهانی شدن ظاهرا به پدیده اقتصادی اشاره دارد.اما عواملی وجود داردکه تاثیرات جهانی شدن را اجتماعی و فرهنگی تر میسازد. ایده ها، آیینها،حرکات فرهنگی وقبیل آن همگی به دنبال مبادلات کالاها بر فراز مرزهای ملی حرکت می کند.(2000|luver K)

در عرصه فرهنگی با افزایش روز افزون ارتباطات،رسانه ها،ماهوارها برصحت این نظریه که تجانس فرهنگی در حال وقوع است مهر تایید زده میشود.ازطرف دیگرعده ای معتقدند که جهان به استقبال برخورد فرهنگها و تمدنها پیش میرود.جهانی شدن شامل تراکم دنیا به عنوان یک کل و از طرف دیگر پایه گذاری فرهنگ جهانی تلقی میشود.بطوریکه همگون سازی به عنوان یکی از ویژگیهای جهانی شدن میلیونها فرصت شغلی ایجاد کرده و باعث شده است که حدود دو تریلیون دلارسرمایه از کشورهای ثروتمند از طریق سهام، سرمایه گذاری در اوراق قرضه و وام های تجاری به کشورهای فقیر و درحال توسعه منتقل می شود.البته نباید از یاد برد که فرار سرمایه ها و مغزها ازکشورهای فقیر به کشورهای ثروتمند نیز اتفاق می افتد که ازحوصله این بحث خارج است.با این وجود انسانی که تاکنون در کشور و پایتخت خود بیگانه و نادیده انگاشته گرفته میشد، از طریق شبکه های اطلاعاتی وسیع در دور افتاده ترین نقاط جهان میتواند از اطلاعات هر کجای جهان آگاه شود و در بسیاری از مراکز مردمی و جامعه مدنی مشارکت کند.اطلاع رسانی به مردم باعث سقوط دیکتاتوریها نیز شده است.هرچندجهانی شدن در نهایت به ادغام ویکپارچگی موسسات اقتصادی اشاره میکند و بیشترین یکپارچگی از طریق مجراهای فناوری اتفاق می افتد واژه اطلاعات گرایی1 نیز درکنار آن مطرح میشود و آن فرایندی است که در آن فناوری اطلاعات و ارتباطات، گفتمانهای فرهنگی و مدنی جامعه بشری را تشکیل می دهند و نه تنها فقط کامپیوترها و اینترنت را در برخواهد گرفت، بلکه سایرفناوریهای مرتبط را نیز شامل میشود که انتقال اطلاعات به عنوان یکی ازشاخص های ابتدایی آنها به شمار میرود.پیشتر قرنها طول میکشید تا یک ایده درجهان اشاعه پیدا کند و این در حالیست که اکنون این کار درکمترین زمان ممکن به وقوع میپیوندد.جهانی شدن موجب باروری فناوریهای اطلاعات شده و بازار جهانی و انگیزشهای استراتژیک شفافی برای پذیرش فناوریهای اطلاعات ایجاد می کند. جهانی شدن و اطلاعات گرایی باعث شده است تا افرادجامعه بیش ازپیش به اطلاعات وآگاهی و دانش احساس نیازکنند و میتوان گفت بشربه سوی جامعه اطلاعاتی در حال حرکت است که درآن تمامی مناسبات براساس اطلاعات شکل میگیرد.

با افزایش شهرنشینی و پدیدارشدن اشکال اقتصادی نوین،انقلاب اطلاعات بستر اجتماعی جدیدی را درقالب ظهورجوامع اطلاعاتی، مردمسالاری مشارکتی و روح جهانی گرایی به وجودخواهد آورد. البته مسائل و مشکلاتی نیزدر این راستا وجود دارد.

برخی ازدانشمندان ازتضعیف مفهوم ملت(1999|Poster،(افزایش اهمیت شرکتهای چندملیتی،سازمانهای غیردولتی ومانند آن1999|an Friedm(سخن به میان میاورند. باقوت گرفتن این واحدها فرایندسیاسی،اقتصادی وفرهنگی باچالش روبرومیشود. اطلاعات گرایی هنوزهم درعصرجهانی شدن به سوی برجسته ساختن نقش واهمیت اطلاعات درحرکت است و لزوم توجه به این پدیده ها را ضرورت بخشیده است.

اطلاعات و جهانی شدن

در بررسی روابط اطلاعات و جهانی شدن متوجه میشویم که این دوپدیده رابطه ی دوگانه ای با همدیگر دارند. از یک سو،اطلاعات نقش و جایگاه خاصی درجهانی شدن داردو ازسوی دیگرجهانی شدن باعث افزایش دسترسی به اطلاعات و درک اهمیت آن گشته است و درعرصه اطلاعات نیز جهانی شدن به مثابه تسهیل جریان اطلاعات بر فراز مرزها یا بدون توجه به مرزها تلقی می شود.میتوان چنین نیز تعبیر نمود که افراد با داشتن اطلاعات به تعامل، مشارکت و همکاری تشویق گردیده است که درنتیجه آن جهانی شدن درحال عینیت یافتن است.جهانی شدن نیزخود، موجب گسترش،تسریع،تسهیل و تشویق ارتباطات به ویژه ارتباطات از راه دور نظیر اینترنت گشته است.

تعامل اطلاعات با جهانی شدن

با ازهم پاشیدگی موانع یا حداقل ایجاد امکان ارتباط فرامرزی افراد با یکدیگر وجهانی شدن اقتصاد، فرهنگ،سیاست و غیره افراد درمعرض ارتباطات بیشتری قرارگرفته اندکه پیشتر تا این اندازه سابقه نداشته است.بنابراین افراد برای نیل به موفقیت در روابط اعم ازشخصی، تجاری،فرهنگی،سیاسی و سایر روابط به اطلاعات وابسته اند وتصمیم گیریهای کارآمد نیز درگرو دستیابی به اطلاعات است.اطلاعات به عنوان یک کالا در آمده وارزش سرمایه گذاری در این زمینه آشکارشده است.

از طرف دیگرتعاملات و ارتباطات بیشتر،تولید اطلاعات را نیز افزایش داده است و محملهای مختلف اطلاعاتی پدیدآمده است که مراکزاطلاعاتی،شبکه های اطلاعاتی از جمله واینترنت بزرگراههای اطلاعاتی درخدمت تبادل اطلاعات قرارگرفته است،

بنابراین جریان گسترده اطلاعات برقرارمیگردد.همانگونه که اشاره شد،اطلاعات گرایی به عنوان همزاد جهانی شدن درآمده است.جهانی شدن واطلاعات گرایی میتواند اشخاص وجوامع را قادر میسازد تا در عرصه بین المللی اقتصاد،سیاست و منابع فرهنگی ظاهر شوند.درنتیجه جریان گسترده اطلاعات برقرار میگردد به عنوان نمونه اخبار روزانه مرکزی کره شمالی به اندازه سی ان ان2 برای همگان ازطریق اینترنت دسترس پذیر است و میتوان مانند فریدمن3)1999 )بر این باور بود که رشد فناوری ،دموکراسی اطلاعاتی را به بارآورده است که این دموکراسی توان هماهنگی بین المللی را نیزارتقاء میبخشد.درعصرحاضرمیتوان با استفاده ازفناوری اطلاعات،اطلاعات موردنیازجوامع پیرامون را دردسترس قرارداد.همانگونه که گفته شد،جهانی شدن باعث افزایش اهمیت اطلاعات گشته است و بهمین خاطر عصر حاضررا عصر اطلاعات قلمداد می کنند.صنایع اطلاعاتی رونق روزافزونی یافته ومراکز تولید، پردازش و اشاعه اطلاعات وارد حیات اجتماعی،فرهنگی و سیاسی افراد جامعه شده است.همه اقشارجامعه به اطلاعات فراخورخود نیازدارد و شاید به همین دلیل هم باشدکه کارهای اطلاعات مدارودانشی به عنوان یکی ازویژگیهای جهانی شدن تلقی میشود.گردآوری واشاعه دانش در مرکزثقل سیاستهای جامعه اطلاعاتی قراردارد همانگونه که مالکیت و درآمد در عصر سرمایه داری و صنعتی مرکزثقل بود.مهارتهای ارتباطی در دریافت و ارسال دانش،تعیین کننده میزان موفقیت یک شخص،سازمان،صنعت یا یک ملت است و به عبارت دیگرموفقیت آنها درگروگردآوری وبکارگیری دانش میباشد.مشارکت کنندگان درنظام جهانی همیشه خود را نیازمندفراگیری دانش جدید می بینند .امروزه به جای استفاده ازتقسیم بندیهای جهانی شمال- جنوب، توسعه یافته- توسعه نیافته یا مرکز- پیرامون، از ثروتمندان اطلاعاتی وفقیران اطلاعاتی یاد میکنند. با این تفاصیل میتوان نتیجه گرفت که درنتیجه جهانی شدن، اطلاعات اهمیت بیشتری یافته است بنابراین نیاز جوامع به مراکزو نهادهایی که به اموراطلاعات(گردآوری، سازماندهی و اشاعه) پرداخته وافراد جامعه را در دستیابی به اطلاعات مورد نیاز از بین توده عظیم اطلاعاتی یاری دهند افزایش می یابد.

اینترنت و اطلاع رسانی از راه دور در کوران توجه

ا افزایش تعاملات و ارتباطات جهانی و شکل گیری جوامع اطلاعاتی و تداوم فرایند جهانی شدن، اطلاعات و اطلاع رسانی به ویژه اطلاع رسانی از راه دور(اینترنت) جایگاه ویژه ای یافته است. مراکز اطلاع رسانی ازراه دور ازجمله نهادهایی هستند که به طورمستقیم به گردآوری،سازماندهی و اشاعه اطلاعات دراشکال مختلف پرداخته و در عصراطلاعات وعرصه جهانی شدن وظیفه سنگینی را بردوش گرفته اند. در بررسی تعامل مراکزاطلاعاتی باجهانی شدن بایستی فرصتها،زمینه های فعالیت وچالشهای احتمالی راتوامادرنظرگرفت تابتوان تصویری روشن ازجایگاه اینترنت ومراکزاطلاعاتی راه دوردرفرایندجهانی شدن ارائه نمود.

فرصت ها و زمینه های فعالیتی

ایجاد دسترسی به اطلاعات

همانگونه که میدانیم حجم اطلاعات روزبه روزافزایش می یابد.افزایش ارتباطات علمی،اجتماعی،سیاسی و همه جانبه در مقیاس جهانی و پدیدآمدن مجراها ورسانه های مختلف ارتباطی و افزایش روز افزون تعاملات انسانی عامل اصلی افزایش حجم اطلاعات میباشد

در چنین موقعیتی دسترسی به اطلاعات روزآمد،مناسب وپردازش شده رمزموفقیت اجتماعی،سیاسی وجهانی افرادوسازمانها ودولتها تلقی میشودکه درعصرحاضر این مهم بادسترسی به اینترنت و مراکز اطلاع رسانی امکان پذیر گردیده است

سواد آموزی

در عصر حاضر مفهوم سواد تا حدودی تغییرکرده است.پیشرفت روزافزون درعرصه مراکز اطلاعاتی و فناوریهای مربوط به سواداطلاعاتی به عنوان بخشی از ضروریات ونیازهای اجتماعی بشردر آمده است.از آنجائیکه در عصرحاضراینترنت و مراکزاطلاعات از راه دور از مهمترین منابع عرصه اطلاعات و ارتباطات به حساب می آیند بنابراین میتوانند آموزش سواد اطلاعاتی را بنحو احسن انجام داده وافراد را دراستفاده ازاطلاعات وکسب دانش مورد نیاز یاری کنند.در این راستا تهیه استانداردهای سواد اطلاعاتی و برگزاری دوره های مناسب و ارائه گواهینامه های سواد اطلاعاتی میتواند افراد را در ارتباطات علمی واجتماعی در فرایند جهانی شدن به مهارتهای لازم تجهیز نماید.باتوجه به اینکه سواد اطلاعاتی یکی از مولفه های ایجاد فاصله بین جوامع توسعه یافته و در حال توسعه می باشد، لذا، اینترنت و برقراری ارتباطات از راه دور میتوانند در جبران این نقیصه فعالانه وارد شوند.

مشارکت در ریشه کن سازی فقر و توسعه پایدار

برخی از مشکلات عدیده ای که پیش روی کشورهای توسعه نیافته وجود دارد عبارتند از:

فقر گسترده، بیسوادی بالا، بدهی های سنگین، افزایش جمعیت و اتکا به بخش کشاورزی و مواردی از این قبیل اطلاعات میتواند درحل وفصل این مسائل نقش تعیین کننده ای ایفا کند.اطلاعات،در زمینه های کشاورزی، پزشکی،فناوری وسایر زمینه ها میتواند به ایجاد زیرساختهای مستحکم اجتماعی، اقتصادی و فنی مورد نیاز برای پشتیبانی از فرایند توسعه کمک کند. همانگونه که سازمان یونسکو در طرح میان مدت خود تاکید کرده است ، دارا بودن و استفاده از دانش عامل اساسی پیشرفت است.اطلاعات به عنوان شکل قابل انتقال دانش بایستی سازماندهی شده و به عنوان یکی از پیش نیازهای اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی دراختیار قرارگیرد تا بدین ترتیب ازمنابع طبیعی و پیشرفتهای علمی و فنی، کشاورزی، صنعت و خدمات و... استفاده مطلوب صورت پذیرد.به دنبال آن یکسان سازی اطلاعات علمی وفنی یکی ازپیش شرطهای پیشرفت درکشورهای درحال رشد میباشد.با دستیابی به اطلاعات و راه اندازی مکانیسمهای تبدیل اطلاعات به دانش توسعه همه جانبه و پایدار جوامع درحال توسعه تضمین میشود تا بدون آسیب رساندن به منابع و منافع نسلهای آینده از منابع موجود در راستای توسعه وشکوفایی بهره برداری کنند.حصول چنین شرطی به سطح آگاهی افراد جامعه بستگی خواهد داشت و اینترنت و مراکز اطلاع رسانی از راه دور در این راستا می تواند نقش عمده ای داشته باشد.

توسعه آزادی اندیشه و بیان

در میان تبلیغات رسانه ای قوی وبکارگیری ماهواره های سخن پراکنی ازجانب صاحبان قدرت، سرنوشت اندیشه وبیان انسان عصر حاضردرهاله ای از ابهام قرارمیگیردکه جریان یکسویه جهانی اطلاعات گره کور آن به حساب می آید.به کمک اینترنت و مراکز اطلاعات از راه دور میتوان به دورازخفقان وتحمیل آرا وعقاید خاص وسانسور، محیط آرام ومناسبی را برای پرورش بذرهای اندیشه خلاق و راهگشا فراهم آورده و ازسوی دیگر به دور از پیش داوری و بدبینی،محلی را برای اشاعه و بیان آراء وعقاید افراد و صاحبان اندیشه مهیا نمود.در واقع اینترنت به عنوان عامل تعدیل بین تبلیغات وسانسور آراء وعقاید عمل میکند تا در کوران جهانی شدن همگان شانس حضور درعرصه جهانی و جریان جهانی اطلاعات را پیدا کنند که این موفقیت بزرگی برای نظام اطلاع رسانی محسوب می شود.

حفظ هویت و تنوع فرهنگی به موازات همگن سازی فرهنگی

مورد فوق نیز یکی دیگر از نقشهایی است که اینترنت و مراکز اطلاعات از راه دور میتوانند ایفا کنند. برخی معتقدند که جهانی شدن موجب آسیب دیدن رسوم و سنتها،استقلال ملی و انسجام فرهنگی میشود.در چنین فضایی که فرهنگهای محلی درمقابل فرهنگ یا فرهنگهای غالب رنگ میبازند، با بهره گیری ازاینترنت میتوان با نگهداری و اشاعه میراث مکتوب و فرهنگی ملل و ارائه آن به مراجعه کنندگان جهانی خود سناریوی تکمیل مینیاتوری همه فرهنگها با ویژگیهای منحصر به فرد در قالب فرهنگ جهانی و خاص گرایی فرهنگی را عینیت بخشند.این خود وظیفه بس سنگین وحیاتیست که اینترنت در عصر اطلاعات و جهانی شدن به دوش خواهد داشت.

اعتلای تفاهم بین المللی و ارتقای همکاری های جهانی

اینترنت و مراکز اطلاعات از راه دور با ارائه اطلاعات در مورد فرهنگها،کشورها و موقعیتهای مختلف و رخدادهای جهانی به مراجعان خود به ارتقای تفاهم بین المللی و رفع کدورتها و پیشداوریهای ناشی ازعدم آگاهی کمک خواهد کرد و با گسترش ارتباطات بین افراد و فرهنگها در نتیجه جهانی شدن، هر سندی مربوط به یک فرهنگ دیگر به مثابه نوشدارویی خواهدبود که تفاهم بین المللی و بین فرهنگی را از مرگ حتمی نجات خواهد داد.هرچه آگاهی مردم ازفرهنگها و مواریث سایرملل افزایش یابد به همان اندازه همکاری و تعامل مسالمت آمیز درعرصه جهانی ارتقا خواهد یافت بنابراین، دهکده جهانی مک لوهان با افق های روشن و نشانه های صلح و صفا عینیت پیدا خواهد کرد.

چالشها

اینترنت و مراکز اطلاع رسانی از راه دور برای استفاده ازفرصت های مذکور و ایفای نقش موثر در فرایند جهانی شدن با چالشهایی روبروهستند که حرکت این مراکز را به سوی نیل به اهداف تعیین شده و انجام رسالت های محوله اجتماعی و جهانی با کندی روبرو می سازد که عبارتند از:

مسائل مالی

با افزایش حجم اطلاعات و کیفیت عملکرد منابع اینترنتی و مواجهه با موقعیتهای جدید حاصله از جهانی شدن، نیاز به اعتبارات مناسب نیزافزایش می یابد. این درحالیست که بودجه های ارائه خدمات اینترنتی مناسب با نیازهای آن افزایش نمی یابد و در برخی موارد با کاهش نیز روبروست.با حرکت دنیا به سوی سرمایه داری و محاسبه هزینه سودمندی مراکز اجتماعی وتوجیه اقتصادی آنان مراکز ارائه کننده چنین خدماتی آسیب جدی میبینند زیرا سرمایه گذاری برروی چنین مواردی درکوتاه مدت قابل برگشت نیست و ازطرف دیگرعدم درک درست برخی سیاستگذاران کشورهای درحال توسعه از ضرورت سرمایه گذاری در این زمینه باعث رکود کمی وکیفی آنها میشود.بنابراین توجه جدی کشورها و جوامع به تامین اعتبار برای ارائه خدمات اینترنتی در مراکز اطلاع رسانی از راه دور به مثابه سرمایه گذاری درازمدت و بنیانی برای توسعه پایدار است.

مسائل آموزشی

تحولات سریع درعرصه جوامع کنونی و روند پرشتاب جهانی شدن،خدمات اینترنتی و مراکزاطلاع رسانی از راه دور را که خود را متولی آموزش سواد اطلاعاتی به نسل جدید قلمداد میکنند در معرض چالش جدیدی قرار میدهد و آن هم ضرورت روزآمد سازی و تغییر برنامه های آموزشی، دوره ها و زمینه های تحقیقات علوم رایانه ای و اطلاع رسانی است. واحدهای درسی قدیمی اکنون جوابگوی نیازهای امروزی اطلاع رسانان و جامعه اطلاعاتی نیست و چنانچه گروههای آموزشی اطلاع رسانی از راه دور در لاک عملگرایی افراطی خود باقی بمانند توانایی لازم برای انجام وظایف جدید را نخواهند داشت. بنابراین آنها بایستی برنامه های خود را روزآمد سازند، در آموزش مهارتهای نوین و تحکیم مبانی نظری خود تلاش کنند و خود را برای ورود به عرصه نوین اجتماعی که در آن نقشها وفرصتهای جدیدی به عهده آنهاست مهیا سازند.

استاندارد سازی و مسائل تبادل اطلاعات

اینترنت و مراکز اطلاع رسانی از راه دور،دیگربه یک محدوده جغرافیایی خاص تعلق کامل ندارد. روزانه هزاران نفر از وب سایتها و مراکزاطلاع رسانی از اقصی نقاط دنیا بازدید و استفاده میکنند.بنابراین مسائل موجود برسرراه انتقال و بازنمون اطلاعات مذکور یکی از چالشهای عمده مراکز اطلاعاتی است.گسترش شبکه های ارتباطی و اینترنت امکان داد و ستد اطلاعات را بیش ازپیش تسهیل کرده است.

مسائل زبانی

با گرایش جوامع بشری به سوی جهانی شدن زبان به عنوان عامل ارتباط بعضا به عنوان عامل بازدارنده ارتباط ظاهر میشود و چه بسیار است مجموعه هایی که به خاطرزبان آنها برای دیگران قابل استفاده نیست.اینترنت و مراکز اطلاع رسانی از راه دور میتوانند حداقل با ارائه چکیده ای از آنها به زبان قابل استفاده نقش خود را به عنوان حافظ هویت فرهنگی و رابط بین فرهنگ وداشته های علمی و فرهنگی ملل مختلف و اعتلای تفاهم و درک بین المللی ایفا کنند و این کار مستلزم هزینه ، وقت و بودجه ونیروی انسانی مناسبی است. این امربه عنوان چالش عمده ای محسوب میشود که درعصرحاضر ادامه دارد.

نتیجه گیری

جهانی شدن به عنوان یک پدیده جهانی موجب تغییرات اساسی در ساختارها، ارتباطات و مناسبات جهانی شده است و این فرایند همچنان رو به جلو ادامه دارد. همزمان با فرایند جهانی شدن، اطلاعات گرایی به صورت گرایش غالب جوامع درآمده و جوامع اطلاعاتی درحال پدید آمدن میباشد.اطلاعات به عنوان کالای اساسی و مواداولیه تصمیم گیریها ومناسبات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی تلقی میشود و مراکز اطلاعات از راه دور به عنوان متولیان امور اطلاع رسانی با فرصتها و چالش های جدیدی مواجه شده اند. متخصصان کتابداری و اطلاع رسانی بایستی از فرصت پیش آمده استقبال کرده و به تثبیت جایگاه اجتماعی خود بپردازند.

منابع

Border|B.(1995).Jihad vs.M c world:how globalization and tribalism are reshaping the

world.N ew Y ork:Random H ouse.

Friedm an|T.(1999).The Lexus and Olive tree:understanding globalization.N ew Y ork:Basic

books.

G errard|A.L.(2000).Globalization|inform ation and developing countries:A selected

guide to inform ation resources. [O nline].A vailable at:

http://slis.ualberta.ca/issues/alg1/global.htm /

Globalization.(2002).[online]. A vailable at:

http://canadianeconom y.gc.ca/english/econom y/globalization.htm l.

H eitzm an| J.(1990).Inform ation system s and developm ent in the third world.Inform ation

processing and m anagem ent.Vol.26|No.4|P.490.

H yperdictionary.(2002).G lobalization.[O nline]. A vailable at:

http://www.hyperdictionary.com /dictionary/globalization.

Kluver|R.(2000).Globalization|inform ation and intercultural

com m unication.[O nline].Available at:http://acjpurnal.org/holdings/vol3.

Long|A .S.(2000).Sisterlibaries.[Online].A vailable at:

http://www.ala.org/sisterlibraries/

N ayyer|K.(2003). Globalization ofinform ation: IntellectualProperty Law

im plications. First M onday: free journal on the internet. [O nline].A vailable at:

http://www.firstm onday.dk/issues/issue7-1/nayyer/

Poster| M.(1999).N ational identities and com m unications technologies.The inform ation

society.V ol.15|N o.4|P.236.

U nesco.(1982). Draft m edium -term plan (1984-1989).Second part|V II.Inform ation system s

and access to knowledge.Generalconference fourth extraordinary session.Paris.

بهبود پورتال پورتال پرتال پرتال سازمانی پورتال سازمانی پورتال شرکتی سامانه سازمانی سامانه شرکتی پرتال شرکتی وب سایت شرکتی وب سایت سازمانی مدیریت آسان مدیریت محتوا مدیریت محتوا بدون دانش فنی پنل ویژه همکاران نظرسنجی آنلاین فیش حقوقی آپلود فیش حقوقی مدیریت بیمه مدیریت خدمات بیمه خدمات بیمه بیمه تکمیلی آموزش پیشنهادات انتقادات مدیریت جلسات فرم ساز مدیریت منو مدیریت محتوا مدیریت سئو پنل مدیریتی چند کاربره ریسپانسیو گرافیک ریسپانسیو
All Rights Reserved 2022 © BSFE.ir
Designed & Developed by BSFE.ir