بهبود پورتال

02188272631   09381006098  
تعداد بازدید : 21
9/23/2023

بهبود کیفیت تایر سواری در شرکت تولیدی لاستیک البرز با استفاده از روش

  QFD  و با بکارگیری  تکنیک های FMEA | DOE

سید رسول ارفعی اوغانی

 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی 

مدیر سیستم  کیفیت شرکت تولیدی لاستیک البرز

چکیده : 

    امروزه انتقال سیستماتیک اظهارات مشتریان و تبدیل آن به اقدامات عملی در محصول و فرایند بواسطه  ضرورت کسب موفقیت در عرصه رقابت برای شرکتهای تایر سازی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است . در این مقاله روش گسترش عملکرد کیفی محصولات (QFD) با رویکرد چهار مرحله ای و با بکارگیری سایر ابزارهای مدیریتی  نظیر FMEA | DOE  مورد استفاده قرار گرفته است . نتایج حاصل از این مقاله نشان میدهد که بکارگیری روشQFD  همراه با سایر ابزارها این روش را در ارتقای کیفیت تایر سواری اثر بخش تر می نماید .                         

داشتن رویکرد راه بردی به کیفیت ، انتخاب مناسب محصول ، مشتریان ، اعضای تیم و اجرای کامل تمامی مراحل به همراه گسترش آن در لایه های مختلف سازمان منجر به بهبود قابل توجه ای در کیفیت تایر سواری گردید .   

واژه های کلیدی : 

QFD ،| Unbalance  QFD Capture  | DOE |  FMEA

 

مقدمـه :

در بازار رقابی موجود و با توجه به اینکه مشتری گرایی بعنوان یک اصل مهم مورد توجه اکثر شرکت های موفق قرار گرفته است ، در صنایع تایرسازی از دهه های پیش به این مسئله توجه شده است .

 چنانکه در اصل مقاله به تفصیل اشاره شده است ، روش QFD  در انتقال نظرات مشتری به درون سازمان با شکلی که از سوی طراحان و متخصصان قابل درک باشد بطور گسترده ای مورد  استفاده قرار میگیرد . با توجه به وضعیت صنایع داخلی و همچنین در صنایع تایرسازی و بویژه شرکت لاستیک البرز که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است ، استفاده از روش QFD بصورت یک ضرورت مطرح گردیده است .

 باید توجه نمود که در مجموعه شرکت های تایرسازی خارجی و داخلی آنچنان رقابتی وجود دارد که امروزه این صنایع بطور گسترده ای در سطح جهانی و کمتر در شرکت های داخلی به ادغام و یکپارچه سازی روی آورده اند تا در جریان مسابقه موجود گوی سبقت را از سایر رقبا ربوده و در سطح جهانی سهم قابل توجهی از بازار تایر را بخود اختصاص دهند و مسلماً  کسب  موفقیت بدون بهره گیری از این روش براحتی قابل حصول نخواهد بود . نتایج حاصل از  این بررسی نشان داده است که بکارگیریQFD  با استفاده از سایر روشهایی  نظیرFMEA | DOE |   می تواند نتایج اثر بخش تری برای سازمانها  داشته باشد . 

با توجه به  استقرار سیستم مدیریت کیفیت در شرکت تولیدی لاستیک البرز | قدمهای اولیه برای بکارگیری QFD بوجود آمد و برای افزایش آگاهی و تداوم کار| موضوعی در رابطه با  روش  QFD  بعنوان یک پروزه ی تحقیقاتی و در قالب پایان نامه دوره کارشناسی ارشد پیگیری شد [ 10|11 ].

مدل روش تحقیق

در شکل زیر مراحل اصلی اجرای QFD نشان داده شده است . در ادامه به تشریح هر یک از قسمت های عنوان شده می پردازیم  [1|2|3|412|13] .

 

تعهد مدیریت:

   وجود هماهنگی لازم برای کسب موفقیت پروژههای QFD نظیر تأمین به موقع منابع ، بکارگیری نیروی انسانی مرتبط و حمایت های مرحله ای در روند اجرای پروژه از ضروریات اجرای QFD محسوب می گردد.

در زیر مهم ترین مزایای حاصل که در سطوح مدیریت بالای سازمان مورد توجه قرار می گیرد بشرح زیر می باشد :

1ـ ایجاد سیستم یکپارچه در بحث طراحی با ایجاد برنامه ریزی و قابل کنترل

2ـ کاهش هزینه های سازمان

3ـ کاهش تغییرات در روند تولید به واسطه انجام مطالعات همه جانبه در مراحل طراحی و قبل   از انجام تولید

4 ـ کاهش زمان طراحی و کمک به چابکی سازمان به منظور پاسخگویی به تغییرات محیطی و  بازار

5 ـ ورود آسان و  سریعتر به بازار

6 ـ کسب سهم بیشتر بازار

7 ـ افزایش رضایت مشتری

8 ـ برگشت کمتر محصولات

9 ـ کاهش هزینه های گارانتی

10 ـ نیاز کمتر به اعمال فعالیت های خدمات پس از فروش

11ـ کیفیت بالای محصول

12 ـ تحویل بموقع محصول

 اما نباید به هیچ وجه فراموش شود که باید مشکلات بالقوه اجرای پروژه QFD نیز برای مدیریت سازمان مطرح شود تا بتواند نسبت به رفع چنین مشکلاتی از آمادگی لازم برخوردار شود ، معمولاً مشکلات بالقوه بشرح زیر تعریف می شود .

1 ـ معمولاً اجرای پروژه زمان بر بوده و باید حمایت ها پیوسته باشد

2 ـ به علت جدید بودن روش QFD ممکن است در پروژه های اول نتایج پیش بینی شده همگی محقق نگردد .

3 ـ حجم کارها در ابتدا ( بواسطه نبودن سیستم های لازم ) بالا می باشد .

4 ـ تغییراتی در بعضی فرآیند ها به واسطه ایجاد هماهنگی بهتر و کسب نتایج اثر بخش تر لازم است

5 ـ ایجاد هماهنگی در واحد ها در پاره ای از موارد مشکل است و تداوم آن نیاز به دقت نظر زیادی دارد           

6 ـ ترغیب مدیران میانی به همکاری با تیم و پاسخگویی به پیشنهادات و مشکلات احتمالی .

کســب تعهد مدیریت و مدیران سازمان به اجرای QFD یکی از مهمترین مراحل موفقیت آمیز اجرای QFD می باشد .

انتخاب محصول

   انتخاب محصول جهت انجام پروژه QFD در اجرای موفقیت آمیز پروژه بسیار حائز اهمیت می باشد ، در انتــــخاب محصـــول بـاید به موارد متعددی توجه نمود برای سهولت در انتخاب محصول جدول زیر پیشنهاد می گردد .

 

 تعیین اهداف پروژه

    با تعیین نوع محصول یا محصولات که می توان در اولویت بندی انجام شده (بالاترین اولویت ها) مورد توجه قرار گیرند ، ضروری است مشخص گردد که این محصول چه مقدار در پوشش اهداف پیش بینی شده مؤئر است .

   برای تعیین این موضوع باید اهداف پروژه تعیین شده و محصولات خروجی از جدول ( 3 ـ 1 ) با اولویت بالاتر ، مورد ارزیابی قرار گیرند تا در انتخاب محصول که با اهداف پروژه هماهنگی بیشتری دارد موفقیت آمیزتر اقدام شود .

 

تعیین اجزاء پروژه

   بعد از انتخاب محصول با نیل به تحقق اهداف پروژه ، باید اجزاء مهم پروژه تعیین شود . معمولاً اجزاء مهم در پروژه ها بشرح زیر می باشد :

1ـ لیست وظایف مرتبط با اجرای پروژه و تعیین وزن هر یک از وظایف .

2 ـ ویژگی ابزار مصرفی در اجرای پروژه .

3 ـ تعیین تیم و ترکیب آن با توجه به وظایف مرتبط .

 

طرح ریزی منابع و هزینه های مرتبط با پروژه .

    با توجه به مشخص شدن اجزاء پروژه می توان برنامه ریزی تحقق پروژه ، هزینه و منابع مورد نیاز را مشخص نمود . در این مرحله به موارد زیر توجه می شود .

1- تعیین زمان اجرای پروژه با توجه به مراحل QFD که معمولاً نباید بیشتر از 2 ماه باشد

2 ـ برنامه تشکیل تیم 

     2 ـ 1 ـ زمان های تشکیل  جلسات (جدول زمانی مطابق با زمان کامل پروژه)

     2 ـ 2 ـ تعیین زمان هر فعالیت مطابق با زمانهای هدف گذاری شده در مراحل مختلف

     2 ـ 2ـ تعیین نیازهای تشکیل تیم شامل

     2 ـ 2 ـ 1 ـ اطاق مخصوص تیم با ظرفیت حداقل 10 نفر .

     2 ـ 2 ـ 2 ـ دارای تجهیزات لازم مثل میز ، تخته ، وسایل کمک آموزشی و غیره

     2 ـ 2 ـ 3 ـ کامپیوتر و نرم افزار مربوطه

     2 ـ 2 ـ 4 ـ غذا و پذیرایی های نیم روز

 3 ـ جمع آوری افراد تیم و تعیین فردی بعنوان مسئول تیم به منظور مدیریت پروژه

 

اهداف پروژه : اهداف پروژه بشرح زیر می باشد .

1. افزایش رضایت مشتری   

2.  افزایش درجه سهولت مصرف محصول 

  3.  فائق شده بر مزیت رقبا

4.  بکارگیری بهینه از منابع جهت طراحی با توجه به نظرات مشتریان    

5.  بهبود ارتباط با مشتری 

6.  افزایش سهم بازار 

7.  افزایش کیفیت 

8.کاهش برگشتی ها 

 

انتخاب محصول :

     الف تعیین اولویت گروه محصولات : این جدول توسط تیم QFD   بشکل زیر تهیه شده است .

                       

   ب تعیین اولویت گروه محصولات با توجه به اهداف پروژه : جدول زیر بر پایه معیارهای مرتبط با اهداف تهیه و تکمیل شده است .

 

   ج نتیجه گیری انتخاب : با توجه به اینکه تایرهای سواری از اولویت بالاتری نسبت به سایر گروهها برخوردار است جهت بررسی در پروژه QFD انتخاب شد . سایر دلایل عمده برای انتخاب این محصول بشرح زیر می باشد .

1. بعلت وجود یک شرکت خودرو ساز در لیست مشتریان این شرکت و توجه آنها به رعایت استاندارد :16949ISO/TS   و چک لیست های خاص  مشتریان

 2.وجود  شکایت از سوی مشتری    

 3. توجه به مسئله هزینه های مرتبط با پروژه که در گروه سواری از سطح پایین تری برخوردار است .

در این پروژه با توجه به تشابه تایرهای سواری پیکانی ، تایر 27-13-560  بعنوان محصول مورد بررسی انتخاب شد .

 

ترکیب تیم QFD

  ترکیب تیم اصلی QFD با توجه به شاخص های معینی ، از نظر نوع تخصص مورد نیاز و تعداد افراد  مشخص گردید.

مدیریت پروژه یا مسئول تیم اصلی از واحد تضمین کیفیت انتخاب شده است . زیرا بالاترین اولویت را دارا می باشد . افراد فوق با توجه به نتایج کسب شده و براساس فعالیت های اجرایی QFD انتخاب شده اند و تعداد با توجه به مقادیر نسبی واحدها تعیین گردیده است .

 

 انتخاب گروه مشتری :

 گروه مشتری با توجه به شاخص های تعریف شده در جدول 3-5 توسط تیم QFD انتخاب شده مطابق نتایج بدست آمده بالاترین اولویت به مشتریان نهایی تعلق گرفته است.

 

 

یافته های اطلاعات VOC

1. مدارک و مستندات مربوط محصول در داخل شرکت 

 بـا توجه به اینکه تایر 13-560 از سالهای قبل در شرکت لاستیک البرز تولید می شود اطلاعات مربوط به این تایر در بخش های زیر وجود دارد.

الف - اسپک ها ( 1 ) و دستور العمل های مرجع :

   این اطلاعات بشکل استاندارد اولیه و به عنوان سوابق و مدارک نگهداری می شود . این گونه مدارک بواسطه تغییرات اعمال شده در تجهیزات و روشهای تولید به این شکل قابل استفاده نمی باشد و به همین دلیل استانداردها مورد بازنگری قرار گرفته است . 

ب - روشهای بازرسی استاندارد:

   ایــن روشهــا نیز مطابق با توضیحات قبلی قابل استفاده نمی باشد و باید مورد بازنگری قرار گرفته و بـا شرایط و سیستم های موجود سازگار شود . این روشها تحت عنوان طرح کنترل شناخته می شود .

ج - اسپک ها و دستورالعمل های جاری

   با رجوع به دستورالعمل ها ، ویژگی های تعریف شده و حدود قابل قبول آندسته از اطلاعات فنی و مشخصات محصول را می توان استخراج نمود که در بخش نیازمندیهای طراحان به آن اشاره می شود .

د الزامات قانونی ، ایمنی و استاندرات ملی

   برای این محصول با توجه به اهمیت آن در مجموعه کالا های مهم برای تایر نیز استاندا رد های ملی و ایمنی تعریف شده است که این الزامات معمولا در یکی از گروههای زیر قرار می گیرد .

 1 - استاندارد های ابعادی  

2 - استاندارد های ایمنی

 3 - استانداردهای عملکردی

در این تحقیق از اطلاعات فوق استفاده شده است که در مراحل بعدی به آن اشاره می شود .

 

2.مشکلات بالقوه و بالفعل طراحی محصول با استفاده از یافته های DFMEA در زیر مشکلات بالقوه و بالفعل حاصل از مطالعات DFMEA همراه با درجه ریسک پذیری هر یک از مواد ارائه شده است[  3|13  ] .

 

ضمناً از جدول DFMEA ونتایج حاصل از آن در مرحله دوم طراحی محصول نیز استفاده شده است

 

3 . مشکلات بالقوه و بالفعل فرآیند تولید محصول با استفاده از نتایج PFMEA در زیر مجموعه ای از مشکلات بالقوه و بالفعل حاصل از مطالعات PFMEA همراه با درجه ریسک پذیری هر یک از موارد زیر ارائه شده است .

 

4. عیوب و مشکلات تایر 13-560 : با بررسی برگشتی از مشتری و مشکلات محصول در فرآیند تولید ، مجموعه عیوب در دو گروه برگشتی از مشتری و عیوب عمده در فرآیند تولید در جدول زیر وارد شده است .

 

جمع آوری نیازمندیهای مشتری

     در این تحقیق با توجه به نتایج بررسی ها ، گروه مصرف کنندگان نهایی از درجة اولویت بالاتری برخوردار می باشد . جهت جمع آوری اظهارات مشتریان اقدامات عملی زیر انجام گردید .

1-.پرسشنامه و چگونگی تکمیل آن برای پرسشگران ( مصاحبه گران) تشریح گردید .

2- نحوه ایجاد ارتباط با مصاحبه شونده تشریح گردید .

3- از افراد با سابقه و دارای شرایط مناسب استفاده شد .

4- 300 پرسشنامه بشکل مصاحبه ای طی 10 روز و با توجه به مراکز و پایانه های مشخص شده تکمیل گردید .

5-جمع بندی اظهارات جمع آوری شده مربوط به سئوالات باز و بسته مطابق پرسشنامه انجام شد .

6-ارائه به مسئول تیم QFD

  پرسشنامه برای پرسشگران  تشریح شده و مواردی نظیر، تشریح چارچوب پرسشنامه ،مشخصات عمومی خودرو،موقعیت تایر در محور خودرو ،   ارزیابی کلی رقبا در خرید تایر داخلی یا خارجی ، جداول امتیاز دهی برای پرسشگران و ویژگی مهم از نظر مصرف کننده تشریح گردید. 

به منظور درک بهتر اظهارات مشتری ، تیم QFD هر یک از موارد فوق را به ندای واقعی مشتری تبدیل نموده است . این تیم با توجه به تجارب فنی و تخصصی هر یک از افراد به تکمیل ستونهای جدول VOCT اقدام نموده است . مسلماً در تکمیل این جدول درحضور نماینده مشتری از اهمیت خاصی برخوردار است به همین منظور در تکمیل این جدول از نظرات نمایندگان فروش استفاده شده است .

 

1- طبقه بندی نیازمندیها

    با توجه به نظر تیم QFD نیازمندیها در چهار گروه عملکردی ، ظاهری ، پایایی و تسهیلات جانبی تقسیم بندی شد . که در زیر نمودار درختی آن ترسیم شده است[  16   ] .

 

2 نتایج ارزیابی نیازمندیها :

   تیم QFD با توجه به انواع نیازمندیهای اعلام شده آنها را از نظر اهمیت مورد ارزیابی قرار داد که در جدول زیر نتایج ارزیابی مشخص شده است . این گروه بندی بر پایه ندای مشتری و نظر تیم QFD تکمیل شده است .        

3 ارزیابی رقبا

ارزیابی رقبا با توجه به خواسته های مشتری به منظور بررسی جایگاه شرکت البرز تایر در مقایسه با سایر شرکت انجام شد از نتایج این بررسی در خانه کیفیت استفاده می شود .

 

  صدای طراحان

1 جمع آوری اظهارات طراحان

با توجه به اینکه در تیم QFD طراحان نیز حضور دارند جمع آوری اظهارات طراحان مطابق با جدول  VOET انجام شده است  و اطلاعات جدول بر پایه مستندات و استانداردهای جاری شرکت و همچنین نظرات متخصصین تکمیل شده است.

2-ویژگیهای محصول و مقایسه با رقبا

 بررسی ویژگیها تایر سواری (VOET ) توسط اعضای تیم QFD انجام شد و در این بررسی از نتایج پرسشنامه استفاده شده است .

 

تشکیل خانه کیفیت

 با توجه اطلاعات مربوط به مشتری و صدای طراحان خانه کیفیت با بکار گیری نرم افزار

QFD CAPTURE   تشکیل شد که در اینجا نتایج ارائه میگردد .

 

در این مرحله سایر موارد با توجه به اولویت پایین مطرح نشده است .

 

تشکیل ماتریس طراحی محصول

   جهت تهیه این ماتریس ابتدا نمودار درختی تایر سواری 13-560 تهیه گردید . در این نمودار درختی اجزاء اصلی تایر سواری و سطح هر یک و نحوه های ارتباط این اجزا نشان داده شده است در این نمودار 4 سطح از تایر پخت شده و اجزاء تایر نشان داده شده است . در ادامه فهرست اجزاء محصول و ویژگیهای مربوط مورد توجه قرار گرفته است از این ویژگی ها در مراحل بعدی در تهیه جدول ارزیابی و ماتریس طراحی محصول استفاده می شود [ 14|15|16 ] .

تیم QFD مقادیر مربوط به اجزاء محصول و درجه اهمیت و درجه نسبی اهمیت همراه جهت بهبود و مقادیر هدف را شناسایی و در ماتریس طراحی محصول درج نموده اند . با توجه به اطلاعات مربوط به ماتریس خانه کیفیت و با بکار گیری نرم افزار QFD CAPTURE  نتایج ماتریس طراحی محصـــول ارائـه میگردد .با توجه به حل ماتریس طراحی محصول و ویژگی های محصول اولویت بندی مربوط به مشخصات اجزاء محصول بشرح زیر مشخص گردید .

 

تشکیل ماتریس طرح ریزی فرآیند

    جهت  تهیه ماتریس ضروری است OPC فرآیند تولید تایر سواری 13- 560 تهیه شود . تا بدین طریق کنترلهای فرآیندی و کنترلهای مربوط به محصول مشخص شود. مراحل اصلی شامل کنترل مواد اولیه، توزین و کنترل مواد در بنبوری ، تولید آمیزه، کنترل عملیات اختلاط ، کنترل آمیزه فاینال ، اکسترودینگ ... تا بازرسی نهایی تایر پخت شده می باشد. در ادامه ارتباط بین کنترلها با اجزاء مختلف محصول مشخص می شود .

   نتایج حاصل از ماتریس طرح ریزی فرآیند بشرح زیر ارائه می گردد : بدین تریتیب ارتباط بین کنترلها و مشخصه های کلیدی قطعات و اجزاء تایر در سلولها نشان داده شده است . در تکمیل این جدول به نتایج مربوط به FMEA توجه شده است. نتایج حل ماتریس طرح ریزی بشرح زیر می باشد .

 

تهیه ماتریس برنامه ریزی کنترل فرآیند 

   این ماتریس بعنوان آخرین مرحله در QFD می باشد که عملیات مربوط به فرآیند را با ویژگی های فیزیکی محصول مقایسه نموده و امکان تصمیم گیری را برای تیم QFD فراهم می آورد . در این مرحله تعدادی از عملیات مربوط به مرحله سوم به عنوان سطرهای ماتریس برنامه ریزی کنترل فرآیند در نظر گرفته می شود . نتایج حاصل از ماتریس طرح ریزی فرآیند بشرح زیر ارائه می گردد :  

 

تعیین پروژه های بهبود

   بــا تـوجه به نیازمندیهای اعلام شده از سوی مشتری و با در نظر گرفتن درجه اولویت این نیازمندیها ، پروژه های بهبود تعیین می گردد . بدنبال اجرای QFD در تایر سواری مشکل نابالانسی یا بعبارت دیگر سرب بری کم تایر از نیازمندیهای مهم مشتری می باشد به همین منظور بدنبال کاهش این مشکل یا نهایتاً برطرف نمودن آن از مجموع کنترلهای مشخص شده در ماتریس چهارم مواردی وجود دارد که به نابالانسی ارتباط پیدا می نماید .برای نتیجه گیری بهتر می توان به ماتریس دوم رجوع نمود که مشکل نابالانسی دینامیکی را به خصوصیات اجزاء محصول می دهد . با توجه به اینکه شناسایی اثر هر یک از عوامل بر نابالانسی باید بطور دقیق تری مشخص گردد نمی توان فقط با اجرای برنامه ریزی های پیش بینی شده در ماتریس چهارم حرکت اثر بخشی انجام و همچنین باید توجه نمود که نتیجه ماتریس چهارم باید مجدداً مورد بررسی قرار گیرد تا نحوه اجرای هر یک از برنامه ریزی های پبشنهادی بگونه ای در نظر گرفت که با نیازمندیهای مشتری سازگار شود تا بتوان اثرات اجرای QFD را بهتر نشان دهیم به همین جهت برای تعیین مقدار اثرات هر یک از ویژگی ها یا علل نابالانسی و حتی تعیین اثرات متقابل آنها باید از طریق انجام آزمونها  (DOE) اقدام نمود . جهت تعیین اثرات مورد نظر پروژه ای تحت نام بررسی عوامل مؤثر در نابالانسی از طریق DOE تعریف شد . این تیم با در نظر گرفتن عوامل مشخص شده از سوی تیم QFD و بازنگری این علل  ( البته اکثر عوامل مشابه یکدیگر بودند )  اقـدام به برنامه ریری پروژه نمودند .

عوامل و سطوح تعریف شده در پروژه DOE بشرح زیر می باشد

   در ادامه بر اساس 15 عامل و دو سطح ، تعداد آزمایشات در این بررسی بسیار زیاد می گردد ، برای اینکه بتوان تعداد آزمایشات را محدود نمود از طریق کسر عاملی تعداد آزمایشات به 16 مورد محدود گردید.

   در خاتمــه با بررسی های فوق مشخص گردید که تمامی موارد مطرح شده در صورت رعایت دستورالعمل های تعریف شده نمی تواند اثرات نامطلوبی در بالانس دینامیک داشته باشد . که در ماتریس چهارم نیز به رعایت دستورالعمل ها تأکید شده است . آنچه بسیار مهم است مربوط به 3 عامل مهم دیگر است که از طریق بررسی DOE مشخص گردید .

     1 طول ترد       2 نحوه اسپلایس ترد           3 کامپاند برگشتی

         با بررسی های بیشتر مشخص گردید که اقدامهای اصلاحی زیر می تواند در کنار رعایت دستورالعمل های مربوط به کاهش نابالانسی ، دستیابی به نتایج بهتر کمک نماید .

 

اقدامهای لازم بر روی ترد

1- ایجاد پله در هنگام اسپلایس ترد جهت جلوگیری از تجمع وزنی در محل اسپلاس

2-جلوگیری از کشیدگی ترد در هنگام ساخت تایر خام با این اصلاحات از عدم یکنواختی دانسیته آمیزه (وزن) ترد جلوگیری می شود که در نابالانسی نقش مهمی دارد .

3- رعایت دستورالعمل استفاده از آمیزه های برگشتی برای جلوگیری از نوسانات ویسکوزیته و اثرات آن در فرآیند تولید ترد بسیار ضروری می باشد .

نتیجه اقدامات انجام شده در طول برنامه 3 ماهه منجر به بهبود 50 درصدی در تعداد تایرهای نابالانسی شده است و مشخص گردید علاوه بر افزایش تعداد تایرهای بالانس در انتهای خط تولید ، نوسانات سرب بری تایرها نیز با افت قابل توجهی روبر شده است .

با توجه به اینکه از نیازمندیهای مطرح شده مشتری با گذشت حداقل 2 سال بازخوردهای لازم را نشان دهد . تمام نتایج حاصل از ماتریس چهارم بشکل پروژه های سازمانی مورد توجه قرار گرفته و پیگیری می شود بگونه انی که در پاره ای از موارد اثرات آن در فرآیندهای تولید مشاهده می شود .

 

نتیجه گیری :

   با توجه به مطالب ارائه شده در مقاله مشخص گردید که از طریق اجرای پروژه QFD می توان با دقت زیاد به نیازمندیهای مشتریان دست یافت و می توان نیازمندیهای مطرح شده از سوی مشتری را به ویژگی های محصول نسبت داده و اولویت های مربوطه را مشخص نمود. همچنین می توان از طریق اجرای QFD نیازمندیهای مشتریان را به اجزاء محصول نسبت داده تا افراد سازمان سریعتر به مناطق پاسخگویی به نیازمندیهای مشتری دست یابند و مسلماً از طریق اجرای QFD می توان فرآیندهای بحرانی در تولید تایر 13-560 را شناسایی نموده تا نسبت به اجزاء محصول ، ویژگی های اجزاء مورد توجه قرار گیرد . نکته بسیار اساسی بکارگیری  سایر تکنیکها  در کنار  این   روش است  که منجر  به اجرای اثر بخش تــرQFD می گردد . چنانچه نتایج نشان می دهد بکارگیری تکنیک QFD منجر به بهبود کیفیت تایر سواری 13-560 شده است و در صورتیکه در اجرای مراحل دقت شود قابل گسترش به سایر محصولات نیز می باشد و اصولاً می توان نتیجه گرفت این تکنیک جهت بهبود کیفیت تایر در صنایع ایران مؤثر می باشد و منجر به بهبود کیفیت محصولات شرکت های تایرسازی می گردد .

 

 

 

 

مراجع  :

1 – Hwrzworm.Georgetal : Joint  Requirements  Engineering (Expert) 2000

2 – Akao| T|Mizuno|s| “QFD : The customer  Driven  Approach  to  Quality  Planning  and  Deployment  “Assion  Productivity  Organization (1994)

3 – Chrysler  Corporation| Ford  Motor  Company|  General  Motors  Corporation| “Potential  Failure  Modes  and  Effects  Analysis  (FMWA) ” | Reference  Manual|1955

–June  1988)

4 – International  Techno  Group. Inc| “QFD / Capture” | 1996

5 – Prof .  Dr.  Georg  Herzwurm| “QFD  Training|  Tehran|  August  2001

6 – Revelle.J.Moran.J.W..Cox C.A; The  QFD  Handbook” | John  Wiley  &  Sons  1998

7– Technicomp  Inc|  “Quality  Function  Deployment  Instructor’s  Guied” 1989

8 – Terninko.J “Step  by  Step  QFD  :Customer  Driven  Product  Design” St. Luice  Press  1997

9-چالشها و راهبردهای صنایع تایرسازی ، انجمن صنفی تایر 1380

10-راهبرد 5 ساله شرکت لاستیک البرز شرکت تولیدی لاستیک البرز 1381

11-رضایی ،کامران ، QFD ، رویکردی مشتری مدار به طرح ریزی و بهبود کیفیت محصول چاپ دوم - 1380

12- رضایی ، کامران ، هوشیار محمد ، ارتباط و تأثیر متقابل بین QFD و سایر روشهای مدیریت کیفیت13- بشیری ، مهدی ”گام اساسی در بهبود کیفیت ، تطابق محصولات تولیدی با نیازهای مشتریان“

مقاله ، مجله روش    شماره  15  تاریخ  1380

14- پورقیصر ، پیمان ، روش گسترش عملکرد کیفی و کاربرد آن در صنایع تایرسازی ، چهارمین همایش ملی  لاستیک ایران

15- رضایی ، کامران ، جعفری امیر مسعود ، جزوه آموزشی QFD ، مؤسسه RWTUV ایران 1379

مدیریت کیفیت 1381


بهبود پورتال پورتال پرتال پرتال سازمانی پورتال سازمانی پورتال شرکتی سامانه سازمانی سامانه شرکتی پرتال شرکتی وب سایت شرکتی وب سایت سازمانی مدیریت آسان مدیریت محتوا مدیریت محتوا بدون دانش فنی پنل ویژه همکاران نظرسنجی آنلاین فیش حقوقی آپلود فیش حقوقی مدیریت بیمه مدیریت خدمات بیمه خدمات بیمه بیمه تکمیلی آموزش پیشنهادات انتقادات مدیریت جلسات فرم ساز مدیریت منو مدیریت محتوا مدیریت سئو پنل مدیریتی چند کاربره ریسپانسیو گرافیک ریسپانسیو
All Rights Reserved 2022 © BSFE.ir
Designed & Developed by BSFE.ir